Ekonomi Politiği

Ekonomi Politiği

İnsanların maddi varlıklarını sürdürebilmek için gereken araçların üretim ve değişimini inceleyen bilim. Üretim ve değişim farklı fonksiyonlardır. Ancak birbirlerini şartlandırırlar.

Herman ve Chomsky – Haber Medyasının Ekonomi Politiği

• Herman ve Chomsky Amerikan medyasında haber üretiminin ekonomi politiğini inceledikleri Propaganda Modelini geliştirmişlerdir.
• Modele göre, kapitalist toplumlarda tüm iş alanları gibi iletişim, medya ve kültür alanı da diğer iş ilanları gibi kapitalizmin yasalarına göre belirlenmektedir. Bu alanların her biri kapitalistlerin denetim ve kontrolündedir.
• Çok büyük sermayeye mal olurlar. Bu yüzden herkes istediği gibi medyada yer alamaz.
• Egemen sınıfın tekeli sebebiyle, bu alanlar ve bunların ürettiği ürünler anti-demokratik bir yapıya bürünürler.
• Kapitalist toplumlarda basın özgürlüğü temel insan özgürlüğü olarak sunulur.
• Ancak uygulamada herkes kendi düşünce ve ideolojilerini yayma hak ve özgürlüğüne sahip değildir.
• Chomsky, medyanın güç yapılarıyla ve siyasi otoriteyle ilişkilerini inceler. Medyayı anlamak için toplumdaki yerine bakmak gerekir.
• Medyayı kitle ve elit medya olmak üzere ikiye ayırıyorlar.

Kitle medyasının amacı: İnsanların dikkatini ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel konulardan başka konulara çekmektir. (Profesyonel spor, seks skandalları)

Elit medya: Özel mülkiyete sahip ve güç yapıları içerisinde en üst.

• Chomsky, medyanın üniversitelerle de yakın ilişkiler içerisinde olduğunu elit ve kitle yaklaşımlarının sadece medya ile sınırlı olmadığını belirtir.
• Üniversiteler bağımsız kuruluşlar değildirler. Dolayısıyla eğitim sisteminin amacı da mevcut yapıya ve anlayışa uygun insanlar yetiştirmektir.
• Örnek: Harvard, Princeton gibi kurumlar insanları sosyalleştirir. Harvard ve Yale gibi üniversitelere egemen sınıfın üyeleri gidebilir.
• Propaganda Endüstrisi olan halkla ilişkiler, amaç halkın zihnini denetlemektedir.
• Chomsky’e göre kapitalist ülkelerde 24 saat propaganda yapılır.

Propaganda modelinin önemli süzgeçleri
1. Medyanın büyüklüğü, mülkiyeti, kar amaçlı oluşu
Film şirketleri, radyo, gazete, dergi
2. Reklam ruhsat
Kuruluşların desteğini kazanmak yaklaşımıyla, özel sektör ve haber kanalları arasındaki çıkar ilişkisi
3. Medyanın haber kaynaklarıEkonomik zorluklar ve karşılıklı çıkar ilişkileri medyanın güçlü haber kaynakları ile ortak yaşamlı bir ilişki kurmasına neden olur. Haberlerin toplanması ve sunuş biçimi, sürekli haber akışına muhtaç medya kuruluşları için ilişki içinde bulunulan kişi ve kurumlara yönetilir.
4. Tepki ve yatırımcı kurumlar
Tepki medyada yayımlanan bir görüş ya da programa olumsuz karşılık vermek demektir.
– Reklamveren
– İzleyici medyanın 2 odak noktasını oluşturur.
5. Anti komünizm
Kapitalist medya ve onların çıkar birliği içerisinde oldukları ortaklarının çıkarlarının görüşlerine ters düşecek ve tehditkar olacak her türlü

Herbert Schiller – Amerikan İmparatorluğunun Hegemonyası

• Eleştirel medya çalışmalarının ABD’deki en önemli temsilcisi olan Herbest Schiller çalışmalarında ekonomi politik yöntemi kullanmıştır. Herbert Schiller’in çalışmaları kitle iletişim siyasalarının ve kitle iletişim endüstrilerinin ekonomi politiğinin en önemli analizleridir. Daha çok iletişimin uluslar arası boyutları üzerinde çalışan H. I. Schiller, iletişimin kapitalist Amerikan imparatorluğunun yayılması için nasıl hizmet ettiğini ortaya koymuştur.
• ABD, bütün dünyaya hem televizyon alıcıları, hem televizyon programları ve Amerikan reklam şirketlerinin etkinliklerini ihraç etmektedir. Bunlar aracılığıyla Amerikan tüketim maddeleri büyün dünyayı istila etmektedir. Bu ihraç patlaması ile birlikte yerel ve otantik kültürler savunmacı bir pozisyona geçmişler ve homojen Amerikan tüketim ve ticari kültürünün tehdidiyle karşı karşıya kalmışlardır.
• ABD tabanlı ulus-aşırı şirketlerin tekelleşmeleri yine bu şirketlerin donanım ve içerik üzerindeki tekellerinin Üçüncü Dünya ülkeleri üzerindeki etkilerini incelemiştir.
• İçerikte tek yönlü medya
• Radyo ve Tv’lerin amacı reklamını sundukları ürünleri satarak tüketim kültürünü yerleştirmektir.
• ABD tüketim ürünleri tüm dünyayı sarmıştır.
• Amerika sermayeli küresel şirketler kontrol etmek, denetlemek, kapitalist ekonomi ve ideolojinin çıkarlarına uygun.
• Herbest Schiller’e göre medya kesinlikle ekonomik işlevlerinin yanında ideolojik bir araçtır ve toplumu manipüle ederek zihinleri yönlendirmekte ve topluma paketlenmiş bilinç sunmaktadır. Medya manipülasyon ve paketlenmiş bilinç içeriği oluşturabilmek için 5 temel mite başvurur. Bunlar sırasıyla;
1. Bireyselcilik ve kişisel tercih miti
2. Yansızlık miti
3. Değişmeyen insan tabiatı miti
4. Sosyal çatışmanın mevcut olmadığı miti
5. Medya plüralizmi miti

Dallas Smythe – Reklamlar ve İzleyici Emtiasının Üretimi

• Kapitalist sistemde pazar sadece malların ve paranın dolaştığı bir mekanizma değil aynı zamanda bir kültürel sistemdir. Reklamlar insanlara hazır davranış ve rol kalıpları sunarlar.
• Medyada yer alan bilginin, eğlencenin ve eğitim malzemesinin asıl amacı izleyicinin dikkatini reklamı yapılan ürünlere ve hizmetlere çekmektir. Bunun için medya kuruluşları en çok izleyiciyi çekecek programlar için birbirleriyle yarışırlar.
• Boş zamanlarında kendi kişisel ilgi ve çıkarları peşinde koşan insanlar hiçbir toplumsal ve siyasal etkinlikte bulunamaz.
• Özetle; Tekelci kapitalizm pazarı kontrol ederek reklamlar sayesinde talebi yönlendirir. Medyanın amacı talebi yönetmektir. Kitle medyası tekelci kapitalizm tarafından geliştirildi. Amaç, insanlara tüketimi öğretmek, oy ve vergilerle sistemi desteklemeyi sağlamak, kamuoyu oluşturmak ve kar etmektir.
• Reklamların amacı tüketimi teşvik etmektir. Tüketilecek şeyler çoğaldıkça insanlar tüketebilmek için daha çok çalışmakta daha çok çalıştıkça da daha çok yabancılaşmaktadırlar. Reklam sektörü kapitalizmin kendini yeniden üretmesinin koşullarını hazırlar.
• Reklamlar aracılığıyla malların, değerlerin ve kavramların kısaca sitemin kendi ideolojisinin satışı o kadar sık yapılmaktadır ki insanlar bundan kesinlikle kaçamamaktadır.
• Dallas Smythe tarafından medya ve genel olarak sistem, bireyleri “izleyici emtiasına” dönüştüren bütünleşik bir süreç olarak görülür. Bu görüşe göre, medya tarafından sadece tüketiciler üretilmez fakat izleyicinin kendisi emtiaya dönüştürülerek reklamcılara satılır. Ayrıca uluslar arası alanda da reklamcılık ulus-aşırı reklam şirketine sadece ticari imajlar ve mesajları üretecek araçlar sağlamakla kalmaz fakat ayrıca tüketim kültürüne inanan ve katılan kitleler yaratma imkanı da sağlar.
• Smythe’ye göre, kapitalist toplumlardaki kitle iletişim endüstrisinin temel işlevi izleyicilere ideolojik paketler satmak değil, izleyicileri reklam verenlere satmaktır.

 

Not: Bu sayfada yer alan Ekonomi Politiği hakkındaki yazılar Halkla İlişkiler Kuramları ders notum ile Kitle İletişim Kuramları “Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar” kitabındaki konu özetleridir.


Etiketler: , , , , , , , ,