Medya Planlamasına Giriş

Reklam araçlarının seçiminde temel olarak pazarlama yaklaşımını benimsemekte, hitap edilecek Pazar veya hedef tüketiciden hareket etmek gerekir. Konu:

 • Reklamla ulaşılacak spesifik amaç
 • Bu işe ayrılacak bütçe
 • Hedef tüketicinin özellikleri
 • Bu özellikler çerçevesinde çeşitli reklam araçlarının bu hedeflere ulaşabilmek yeteneği açısından ele alınmalıdır.

Medya Planının Pazarlama Stratejisi İçindeki Yeri

Medya planı pazarlama planının bölümlerinden birini teşkil eder. Pazarlama planını bir alt sistemi olarak medya planı pazarlama hedeflerinin gerçekleştirilmesi için reklam zamanının ve alanının en etkin şekilde kullanılmasını amaçlar.

Ürünün nitelikleri: Reklamın yapılacak ürünün hayat eğrisi medya planını doğrudan etkiler. Reklam ele aldığı mal ve hizmetleri hoşa giden tarafları ile tanıtarak, kişilerde yeni ihtiyaçlar yaratmayı amaçlar.

Fiyatlandırma: Fiyatlandırma politikası ile ürünün kalitesi arasında bir ilişki mevcuttur ve bu ilişkinin sonuçları medya planını etkilemektedir. Çünkü çoğu zaman fiyat tüketici gözünde kaliteyi simgeler.

Promosyon: Promosyon yöntemlerinde temel olarak iki tür strateji uygulanabilir. Bunlar itme ve çekme stratejileridir.

Medya Planlamasının Tanımı

Medya Planlaması, verilmek istenen mesajın tanımlanan hedef kitleye en etkin şekilde ulaştırılabilmesi için yürütülen çalışmalar bütünü olarak tanımlanır.

Medya Planlaması,

1. Bir markanın (veya malın)  reklam amaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere gerçekleştirilen yaratımların dağıtımı için bir medya planı, stratejisi formüle etmek;

2. Bu stratejiyi doğru ve satış arttırıcı, maliyet etkiletici bir biçimde gerçekleştirmektir.

Oldukça basit bir ifadeyle, medya planlaması doğru mecraya, doğru kitle iletişim aracına ulaşmak, dolayısıyla doğru hedef kitleye ulaşmak ve ulaşımın hangi sıklıkta gerçekleştirileceğini hesaplamaktır.

Medya Planlamasının Temel Parametreleri

Bir medya planının üç temel parametresi bulunur:

1. Erişim (belirli bir kitle iletişim aracı yoluyla belirlenen hedef kitleye erişim)

2. İletişim ritmi (reklamın ve kampanyanın iletişim aracında yer alış sıklığı)

3. 1 yıl içindeki reklam dizisinin sayısı

Erişim ve Sıklık

Sabit bütçeli bir medya planı stratejik olarak birkaç defada birçok insana ya da birçok defada birkaç insana ulaşmayı hedefler. İşte bu durum erişim ve sıklık arasındaki stratejik karardır.

Bölgesel Erişim ve Sıklık

Erişim neticede bölgesel, coğrafi bir parametredir. Bir tarafta, kampanya küresel erişimi hedefleyebilir ve bunu uydu iletişimi, televizyon ya da internet aracılığı ile gerçekleştirilebilir.; örnekleri çoktur. Diğer tarafta, kampanya yerel üreticiler için çok bölgesel veya lokal olabilir.

Erişim ve Reklam Sayısı

Üçüncü denge unsuru hedeflenen kişi sayısı ile reklam dizisi sayısı arasında olup sıklığa gönderme yapar. 1 günde 4 reklam; 4 günde 1 reklam gibi. Her 4 hafta için 2 erişim sayısı ile reklam dizisi arasında olup sıklığa gönderme yapar. Bütçemiz oranında mümkün olan en fazla insana ulaşmamız temel amacımız.

Sıklık ve Reklam Dizisi

Dördüncü denge unsuru sıklık ile reklam dizisi sayısı arasındadır. Günümüzde medya planlama, erişim örüntüsü ile minimum sıklık üzerine kurulmuştur. Bununla birlikte reklam dizisi sayısı ile sıklık arasında da bir denge kurulması gerektiği unutulmamalıdır.

Medya Planının Aşamaları

Bir medya planını genel olarak üç aşamada oluşturmak mümkündür. Bunlar;

 • Pazarlama hedeflerinin belirlenmesi,
 • Pazarlama hedeflerinin medya hedeflerine dönüştürülmesi,
 • Medya hedefleri doğrultusunda uygulanacak medya stratejilerinin ortaya çıkarılması.

Pazarlama planı ile medya planı arasında yer alan bir konu daha vardır. Bu da reklam bütçesidir. Çoğu zaman reklam bütçesi medya planı yazılmadan belirlenir. Bu durum da medya planlamacısı için bütçe kısıtlayıcı bir faktör olmaktadır. Buna karşılık eğer reklam bütçesi belirlenmemişse medya hedefleri bütçenin belirlenmesinde girdi teşkil eder. Medya maliyetlerinin üzerine reklam üretim maliyetleri eklendiği takdirde reklam bütçesine ulaşmak mümkündür.

Kontrol Edilemeyen İç ve Dış Faktörlerin Medya Planı Üzerine Etkileri

Kontrol edilemeyen iç faktörler olarak şirket politikası ve şirket imajı sayılabilir.

Kontrol edilemeyen dış faktörleri beş grupta toplayabiliriz. Bunlar;

 • Rakiplerin davranış biçimleri
 • Ekonomik koşullar
 • Yasal ve kültürel çevre
 • Hava koşulları ve doğal afetler
 • Medya çevresi, olarak sıralanabilir.

Not: Bu sayfadaki yazılar Gülbüğ Erol’un “Reklam ve Medya Planlaması” kitabından özetlenmiştir. Detaylı bilgi ve diğer konular için kitabı almanızı tavsiye ederim.


Etiketler: , , , , , , , ,