elektronik medya Arşiv

Medya ve Satış Sektörü Üzerine

Medya veya kitle iletişim araçları televizyon, radyo, internet, gazete, dergi ve afiş gibi geniş kitlelere hitap

McLuhan Global Köy

McLuhan çalışmalarında kitle iletişim araçlarının, baskı makinesinden başlayarak radyo ve özellikle de televizyonun, toplum üzerine etkilerini